Oferta

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI STUPNICKI SP. J. z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, w Chwaszczynie (80-209) tel: + 48 58 552 84 04, e- mail: office@znaki-tdc.com.

  Administrator powołał również Inspektora Danych Osobowych, kontakt: ul. Oliwska 166, w Chwaszczynie (80-209), e-mail: daneosobowe@znaki-tdc.com.
  • Celem zbierania danych jest:
  • realizacja zamówień detalicznych i hurtowych produktów znajdujących się w ofercie sklepu oraz sklepu internetowego TDC w tym wysyłki produktów
  • marketing bezpośredni za pomocą e-mail i/lub telefonu w ramach udzielonych TDC zgód.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki produktów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy zakup produktów TDC i ich wysyłki.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkami uregulowanymi w Polityce Prywatności i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wysyłki produktów TDC. W pozostałym zakresie odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.